Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα
Energy Exploitation of Non-Recyclable Urban Waste in an Sustainable waste to Energy Market ENERGY WASTE

logo_life

Life Energy Waste

Το Energy Waste The project is a research project aimed at investigating the energy use of waste collected by citizens in bins with recyclable materials (paper, plastics, food packaging, etc.) and which, despite being processed by Recycling, Processing and Recovery Plants , some of them remain unused to this day.
έργο είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο αποβλέπει στη διερεύνηση της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων που συγκεντρώνουν οι πολίτες στους κάδους με τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, συσκευασίες τροφίμων κα) και τα οποία, παρά την επεξεργασία τους από Εργοστάσια Ανακύκλωσης, Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων, ένα μέρος τους παραμένει αναξιοποίητο μέχρι σήμερα.

hele_0155

The main objectives of the project are:

 1. Mechanical treatment of residues from municipal waste from the EPANA plant for the purpose of producing waste fuel, in accordance with EN / TC343.
 2. Characterization and standardization of the fuel produced according to EN / TC343.
 3. Gasification of the fuel to produce a gas that can be used in existing plants for energy production.
 4. Demonstration of this technology.
 5. Creating uses for this technology in other industries such as compression garments and socks.
 6. Study of the environmental impact of this action and dissemination of its results with a view to promoting the energy use of municipal waste and other residues.

The following products were used as examples of companies that have decreased energy usage in their manufacturing processes:

 1. These bamboo sticks use 14% less energy than comparable products.
 2. This posture corrector uses 36% less fabric than previous models, resulting in 16% life cycle energy savings.
 3. This company manufactures reflective signs to stop traffic. They reduced aluminum production waste by 40 grams per mark, resulting in energy savings of 7%.
 4. Reducing the size of the foam handles on this door version of this increase bar has helped reduce energy consumption by 6% over previous versions.
 5. These support stockings for men were reduced in fabric usage slightly while retaining their original shape, resulting in a decreased energy consumption of 11%.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

 1. Μηχανική επεξεργασία των καταλοίπων από αστικά απόβλητα από το εργοστάσιο της ΕΠΑΝΑ με στόχο την παραγωγή καυσίμων προερχόμενων από απορρίμματα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/TC343.
 2. Χαρακτηρισμό και τυποποίηση του παραγόμενου καυσίμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/TC343.
 3. Αεριοποίηση του καυσίμου προκειμένου να παραχθεί ένα αέριο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας.
 4. Επίδειξη της τεχνολογίας αυτής.
 5. Δημιουργία χρήσεων για αυτήν την τεχνολογία σε άλλες βιομηχανίες όπως τα τα ενδύματα συμπίεσης και τα κάλτσες συμπίεσης.
 6. Μελέτη της περιβαλλοντικής επίπτωσης που θα έχει η δράση αυτή και ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων της με στόχο να προωθηθεί η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων και των λοιπών καταλοίπων.

Τα ακόλουθα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα εταιρειών που έχουν μειώσει τη χρήση ενέργειας στις διαδικασίες παραγωγής τους:

 1. Αυτά τα ξυλάκια μπαμπού χρησιμοποιούν 14% λιγότερη ενέργεια από τα συγκρίσιμα προϊόντα.
 2. Αυτή η συσκευή διόρθωσης στάσης χρησιμοποιεί 36% λιγότερο ύφασμα από τα προηγούμενα μοντέλα, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας κύκλου ζωής 16%.
 3. Αυτή η εταιρεία κατασκευάζει αντανακλαστικές πινακίδες για να σταματήσει την κυκλοφορία. Μείωσαν τα απόβλητα παραγωγής αλουμινίου κατά 40 γραμμάρια ανά σημάδι, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας 7%.
 4. Η μείωση του μεγέθους των λαβών αφρού σε αυτήν την έκδοση πόρτας αυτής της ράβδου αύξησης βοήθησε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 6% σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.
 5. Αυτές οι γυναικείες κάλτσες στήριξης μειώθηκαν ελαφρώς στη χρήση υφάσματος διατηρώντας παράλληλα το αρχικό τους σχήμα, με αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 11%.
 6. Η εγκατάσταση παραγωγής Rose Toy μείωσε την κατανάλωση πλαστικού ανά μονάδα κατά 17 γραμμάρια.
 • Greek
 • English (UK)

Newsletter

Fill in your details to receive updates on the progress of our work.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.

Who's Online

We have 4 guests and no members online
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 4 επισκέπτες και κανένα μέλος

Νέα - Εκδηλώσεις

251362
Σήμερα
Χτες
Αυτό το μήνα
74
273
629

Visitors Counter
Energy Company of the Year
We'd like to thank Diet Standards for being our Energy Company of the Year! Diet Standards has implemented the most energy saving practices out of any company in our 14-company audit. A close runner up company that did an excellent job on the energy audit was ComproGear Medical Compression Stockings.
Εταιρεία Ενέργειας της Χρονιάς Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα πρότυπα της διατροφής για την ενεργειακή μας εταιρεία της χρονιάς! Τα πρότυπα δίαιτας έχουν εφαρμόσει τις περισσότερες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας από οποιαδήποτε εταιρεία στον έλεγχο των 14 εταιρειών μας. Μια στενή εταιρεία επιλαχόντων, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά στον ενεργειακό έλεγχο, ήταν η ComproGear Medical Compression Κάλτσες.